Yurtiçi Bilimsel Yayınlar

1.1983 Hirşutizm ve Spironolakton’un Tedavideki Yeri

Gata Bülteni 25:1059-1072(1983)

2. 1984Germ Hücreli Over Tümörleri
Zeynep-Kamil Tıp Bülteni Cilt 16 & Sayi 3 Temmuz – Eylül 1984

3. 1985 Geç Gebelikte Maternal Serum Prolaktin Düzeylerinin Yeri
Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, 1985

4. 1985 Normal Ve Riskli Gebelerde Human Plasental Laktojen’in Ve Estraolun Değeri

Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, 1985

5. 1985 Kadin Üriner Stress Inkontinens’inde Vaginal Flapli Urethra Süspansiyonu (Mermut Yöntemi)
Kadin Doğum Dergisi C.1, S.2, 1985

6. 1985 Normal Doğumlarda Elde Edilen Maternal Ve Fetal Serumlar Ile Amnios Sivisi Serbest Amnio Asit Düzeyleri
Gata Bülteni 27:499-509(1985)

7. 1986 Obstetrik Analjezide Hiperbarik Morfinin Inratekal Uygulaması
Gata Bülteni 28:75-80 (1986)

8. 1986 Abdominal Histerektomile ‘715 Olgunun Kliniko – Patolojik Değerlendirilmesi Gata Bülteni

28:667- 674 (1986)

9. 1987 Androgen Fazlaliğina Pratik Yaklaşim Ve Kliniğimizce Takip Edilen Hirşutizmli Olgularin Değerlendirilmesi
Gata Bülteni 29:503-512(1987

10. 1987 Kliniğimizce Yüksek Riskli Gebelerde Uygulanan Antepartum Monitoring Yöntemlerinin Analizi
Gata Bülteni 29:521-525 (1987

11. 1987 Bir Olgu Nedeniyle Metroplastiyi Takiben 34 Üncü Gebelik Haftasinda Gönülen Uterin Rüptür Ve Rüptür Tashih Operasyonu
Gata Bülteni 29:667-671 (1987)

12. 1987 Menopozal Sicak Basmalarinin Patofizyolojisi
Gata Bülteni 29:731-734 (1987)

13. 1987 Gamet Intrafallopian Transfer (Gift)

Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1987 S.131-133-cilt 3 Sayi 2

14. 1988 Ultrasonografik Epifiz Odaklari Ile Fetal Pulmoner Maturite Ilişkisi

Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:2:239-241,1988

15. 1988 Normal Vagina Doğumlarda Umblikal Kord Kani Ph, Po2, Pco2 Baz Defisit Değerlerinin, Apgar Skor Ve Fetal Monitorizasyon Ile Korelasyonu
Gata Bülteni 30:961-971 (1988)

16. 1988 Epitelyal over Kanserlerinde Estradiol Üretimi
Acta Oncologia Turcica 21: 31,36, 1988

17. 1988 Endometrium Patolojilerinin Histeroskopik Tanisi- Histeroskopik Cerrahi Girişimler-kliniğimizdeki Histeroskopik Uygulamalar
Ulusal Jineko-patoloji Dergisi 1988 –3 (34-8)

18. 1988 Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarımız

Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt: 20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül 1988

19. 1988 Modifiye Fetal Biofizik Skorlamanin Klinik Etkinliği
Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt:20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül 1988

20. 1989 Gebelik Yaşi Tahmininde Ultrasonik Fetal Epifiz Bulguları
Ankara Tıp Mecmuasi Vol:42: 35-40 1989

21. 1989 Serviks Uterinin Intraepiteryal Neoplazilerinde Tedavi Seçenekleri (30 Olgunun Incelenmesi)
Gata Bülteni 31:93-100 (1989)

22. 1989 Düşük Risk Grubundaki Gebelerde, Gebelik Yaşinin Bazal Fetal Kalp Hızı Ve Reaktivite Üzerine Etkisi
Gata Bülteni 31:115-120 (1989)

23. 1989 Benign Serviks Uteri Lezyonlarinda Kriyoteropinin Değeri

Gata Bülteni 31: 151-162 (1989)

24. 1989 28-44 Gebelik Haftalari Arasinda Fetal Biyofizik Değerlendirme Sonuçlari Gata Bülteni

31:333-338 (1989)

25. 1989 Evre 1 Endometrial Kanserlerde Lenf-vasküler Mesafe Invazyonunun Prognostik Önemi
Gata Bülteni 31: 415-422 (1989)

26. 1989 Beklenen Doğum Tarihinin Tahmininde, Rutin Obstetrik Ultrasonografi
Gata Bülteni 31:477-484 (1989)

27. 1989 Erken Evre Serviks Kanserlerinde Prognostik Faktörler
Acta Oncologica Turcica 22:60-66 (1989)

28. 1989 Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarimiz
Acta Oncologica Turcica 22:97-103 (1989)

29. 1989 Doğum Eyleminin Ikinci Devresinde Devamli Epidural Analjezinin Etkileri
Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi-3 (1989)

30. 1989 the Assessment Of the Feto-placental Circulation in Normal and Growth Retarded Fetuses

TKi Tıp Bil.Araş.Der. C7, Sb5, 1989, 363-368

31. 1989 Kadinlarda Genital Chlamydia Trachomatis Infeksiyonun Tanisi Ve Prevalansi

Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi3(1989)

32 . 1989 Şüpheli Ektopik Gebelik Tanisinda Pelvik Ultrasonoğrafik Bulgularin Değeri

Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3:42-45 (1989)

33. 1989 Hipertansif Gebeliklerde Fetal Aorta Ve Umblikal Arter Kan Akimlarinin Değerlendirilmesi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3:113-118 (1989)

34. 1989 Ağir Preeklampsili 174 Gebeliğin Incelenmesi

Kadin Doğum Dergisi Mayis 1989 (S-8-12)

35. 1989 Miadda Veya Miada Yakin Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi:560 Olgunun Analizi
Kadin Doğum Dergisi Kasim 1989 , S.150-154

36. 1990 Laparoskopik Elektrokoagülasyon Ile Tubal Sterilizasyon

Deniz Tıp Bülteni 23-3:Eylül 1990

37. 1990 Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Lh-rh Agonistlerinin Yeri

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Ocak – Mart 1990

38. 1990 2500 Infertil Olguda Anti-sperm Antikor Sikliği

Türk Mikrobiyol.Cem.Derg. 20(1-2):40-45 1990

39. 1990 Epidural Doğum Analjezisinin Klinik Sonuçlari

Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 4:108-112 (1990)

40. 1990 Jinekoloji’de Diagnostik Laparaskopinin Değeri Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dali’nda Infertil Olgularin Laparaskokopik Değerlendirmesi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:4:229-234, 1990

41. 1990 Rahimiçi Araçlarda Bakteriyal Kolonizasyon
Gata Bülteni 32:99-102 1990

42. 1990 Plasental Inflamasyonun Fetamaternal Hemodinamik Üzerine Etkisi
Gata Bülteni 32-183-191 (1990)

43. 1990 Plasental Chorioangioma
Kadin Doğum Dergisi Mayis 1990 S:68-71

44. 1990 over Kanserlerinde Karsinoembriyonik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Cea 125) Araştirmasi Kadin Doğum Dergisi Kasim 1990 S:171-175

45 . 1990 Bir Uterin Hemangioma Vakasi
Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1990, S:139-140

46. 1991 Postmenopozal Osteoporotik Kadinlarda Estrojen Replasman Tedavisi Ve Kemik Mineral Dansitometrit Klin
Jinekol Obst 1991

47. 1991 Yeni Bir Histerosalpingografi Tekniği: Digital Substract Tekniği Ile Histerosalpingografi.
T Klin Obst .1:143-146,1991.

48. 1991 Histereskopik Balon Tuboplasti

T Klin Jinekol Obst 1991

49. 1991 Hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonadotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Kullanimi
Jin Ve Obst.Dergisi 5:242-245 1991

50. 1991 Ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi

Gata Bülteni 33:573-580 (1991)

51. 1991 Inekolojik Mikro Cerrahide Tubal Anastomozlar
Gata Bülteni, 33:581-587 1991

52. 1992 Ovulasyon Fizyolojisi’nde Yeni Görüşler
Anatolian J Gynecol 1992 2 Ekim

53. 1992 Iki Olgu Nedeniyle Jinekolojik Mikrocerrahide Tubokornual Anastomazlar
Jin.Ve Obs.Dergisi 6:185-188 (1992)

54. 1992 Postmenopozal Kadinlarda Transvaginal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi
Gata Bülteni 34:305-309 (1992)

55. 1992 “histeroskopi” Klinik Jinekoloji,
Türkiye Klinikleri Yayinevi, 2.Baski, 117-122-1992

56. 1992 Ektopik Gebeliklerin Laparaskopik Yolla Konservatif Tedavisi

Jinekoloji Ve Obs. Dergisi 53

57. 1992 Lipid Hücreli over Tümörü.
Kadin Doğum Dergisi .8(3) : 207-208,1992

58. 1992 Postmenapozal Kadinlarda Transvajinal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi.
Gata Bülteni 34:305-309,1992.

59. 1992 Maternal Serum Alfafetoprotein Yüksekliği Olan Gebelerde Ultrasonografinin Diagnostik Rolü.
Gata Bülteni 34:25-28,1992.

60. 1992 Gebelik Ve Hiv Infeksiyonu. Sendrom
Türk Infertilite Dergisi 1:80-82,1992

61. 1992 Ekstrauterin Gebelikte Estradiol, Progesteron Ve Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin Tanisal Değeri.
Gata Bülteni 34:29-32,1992

62. 1992 Pulsatil Oksitosinle Doğum Indüksiyonu
Deniz Tıp Bülteni 25:82-86,1992

63. 1992 Aylik Antenatal Ultrasonografi. Sendrom
Deniz Tıp Bülteni 5:48-50,1992

64. 1992 Klomifen Sitrat’a Dirençli Bir Polikistik over Sendromu Olgusunda Düşük Doz Pürifie Fsh Ile Başarili Bir Ovulasyon Indüksiyonu.
T Klin Obst 2:286-294,1992

65. 1993 Uterus Myomlarin Gonadotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi

Gata Bülteni 37 : 604 –9 ( 1993)

66. 1993 Operatif Laparaskopi Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalindaki Operatif Laparaskopilerin Değerlendirilmesi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 5:159-166 1993

67. 1994 Doğumda Lökosit Sayimi Ve Koryoamniotis Tanisindaki Değeri.
Optimal Tıp Dergisi 7(3):90-92,1994.

68. 1994 Transdermal Ve Oral Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Kadinlarda Vertebral Kemik Dansitesine Etkileri.
Türk Fertilite 4:288-294,1994.

69. 1994 Ovaryan Ektopik Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle.
Obs Yeni Gör Geliş Deniz Tıp Bülteni 5:66-68,1994

70. 1994 Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Kadinlarin Tedavisinde Laparoskopik Ovaryan Diatermi: Endokrin Değişiklikler Ve Klinik Sonuçlar.
Türk Fertilite Dergisi 2:89-93,1994

71. 1994 Polikistik Overli Hastalarda Pürifiye Fsh Ile Ovulasyon Indüksiyonu.
Türk Fertilite 2:94-98,1994

72. 1994 Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyon.
Türk Fertilite 3:211-215,1994

72. 1994 Prenatal Tanida Kordosentez.
Kadin Doğum Dergisi 10:128-1132,1994

73. 1994 Fetal Alobar Holoprezensefali: Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanisal Değeri.
Jin Obs Yeni Gör Geliş 5:153-155,1994

75. 1995 Gonadotropinlerle Ovulasyon Indüksiyonu Ve Yeni Görüşler.

Yeni Tıp Dergisi 12:45-54,1995

76. 1995 Gata Obstetrik Populasyonunda Üçlü Tarama Testi Sonuçlari.
T Klin Jinekol Obst 5:15-19,1995

77. 1995 Hormon Replasman Tedavisi, Lipid Metabolizmasi Ve Kardiyovasküler Hastaşik Riski.

Yeni Tıp Dergisi 12:55-59,1995

78. 1995 Ayni Seansta Laparoskopik Burch Operasyonu Ve Laparoskopi Yardimli Vajinal Histerektomi.
Türk Fertilite 1:65-70,1995

79. 1995 Endometrial Biopsi Zamanlamasi Ve Endometrial Maturasyonun Serum Progesteron Düzeyleri Ile Karşilaştirilmasi.
Türk Fertilite 2:104-110,1995

80. 1995 Myastenia Gravis Ve Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle.

Gata Bülteni 37:244-246,1995

81. 1995 Submüköz Myomlarin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopik Yaklaşim.

Türk Fertilite 3:207-216,1995

82. 1995 Histeroskopik Endometrial Ablasyon Sonuçlarimiz.

Türk Fertilite 3:230-234,1995

83. 1995 Gebeliğin 13. Haftasinda Transvaginal Sonografi Ile Fetal Stürüktürel Anomali Taramasinin Etkinliği.
Gata Bülteni 37:425-430,1995

84. 1995 Fetal Sakrokoksigeal Teratom, Bir Olgu Nedeniyle.

Gata Bülteni 37:347-249,1995

85. 1995 Hipogonadotropik Hipogonadizmli 5 Olguda Düşük Doz Growth Horman Ve Hmg-hcg Ile Invitro Fertilizasyonun Değerlendirilmesi.
Türk Fertilite 1:36-42,1995

86. 1995 Infertil Olgularda Konservatif Myomektomi.
Türk Fertilite 1:54-60,1995

87. 1995 Postmenopozal Estradiol Valerat Ve Estradiol Valerat + Siproteron Asetat Tedavilerinin Serum Lipidleri Ve Lipoproteinlerine Etkileri.
Türk Fertilite 4:308-313,1995

89. 1995 Evre I Endometrial Kanserlerde Adjuvan Radyoterapi Uygulamalari Ve Nükslerin Önlenmesinde Önemi.
Kadin Doğum Dergisi 3:141-144,1995

90. 1995 Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dali’nda 1991-1994 Döneminde Yapilan Sezaryenlerin Analizi.
Gata Bülteni 37:415-420,1995

91. 1995 the Urinary Hydroxyproline/Creatinine And Calcium/Creatinine Ratios in the Oophorectomized Women.
Gorm 1:46-49,1995

92. 1996 Abortus Imminensli Olgularda Transvaginal Sonografi Ile Normal Ve Anormal Gestasyonal Kese Ayrimi.
Gata Bülteni 38:66-70,1996

93. 1996 Oligohidramnioslu Olgularda Maternal Hidrasyonun Amniotik Sivi Indeksine Etkisi.
T Klin Jinekol Obst 6:134-137,1996

94. 1996 Transvajinal Renkli Doppler Görüntüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi.
Kadin Doğum Dergisi 11(4) : 212-217 , 1996.

95. 1996 Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçlari.

T Klin Jinekol Obst 6:125-131,1996.

96. 1997 Endometrial Hiperplazi Atay, Ve Kanser Taramasinda Transvajinal Ultrasonografik Endometrial Kalinlik Ve Heterojenitenin Tanisal Değeri.
Gata Bülteni 39:46-49,1997.

97. 1997 Gnrh Agonist Ve Danazol Tedavilerinde Kemik Mineral Kaybi.
Gata Bülteni 39:497-500,1997

98. 1997 Laparoskopik Yardimli Mesane Boynu Süspansiyonu.
Türk Fertil 1:68-74,1997

99. 1998 Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index.
T Klin Jinekol Obst 4:186-188,1998

100. 1998 Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Önlenmesinde Sürekli Intravenöz Albumin Infüzyonunun Etkinliği.
Türk Fertilite 3-4:187-190,1998

101. 1998 Ikiz Gebelikte Fetus Papyraceus’un Neden Olduğu Intrauterin Ölüm: Olgu Sunumu.
Optimal Tıp Der 11:94-96,1998

102. 1998 Stres Inkontinansinin Cerrahi Tedavisinde Burch Operasyonu Ile Kolporafi Anterior-kelly Plikasyonu Karşilaştirilmasi.
Gata Bülteni 40:148-151,1998.

103. 1998 Intrauterin Residüel Fetal Kemik Fragmanlarinin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopinin Rolü.
Türk Fertilite Dergisi, 1: 42-45,1998.

104. 1998 Anormal Uterin Kanamatanisinda Sonohisterografinin Değeri.
Türk Fertilite Dergisi, 1: 46-50,1998.

105. 1998 Anatomik Patolojiler Nedeni Ile Suction Curettajin Başarisiz Olduğu Olgularda Metotrexate Ve Misoprostol Uygulanimi.
T Klin Jinekol Obs, 1998

106. 1998 Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Tedavisinde Multimodalite Yaklaşimi.
Türk Fertilite 3-4:181-186,1998

107. 1999 Servikal Serklajli Olgularda Serviks Dilatasyonu Ve Kisaliğinin Prognoza Etkileri.
T Klin Jinekol Obst 9:61-64,1999

108. 1999 Sitomegalovirus Infeksiyonunun Prenatal Tanisi Ve Idaresi: 5 Olgu.
Gata Bülteni 1999

109. 1999 Efficacy of Vaginal Misoprostol in Severe Preeclampsia Remote from Term.

T Klin Jinekol Obst 1999

110. 1999 Continuous Intravenous Albumin Prevents Hemoconcentration, Hypercoagulability and Hypoalbuminemia

111. but Not Ascites in Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. a Report of Two Cases.

T Klin Jinekol Obst 1999

112. 1999 Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu Prediksiyonu: Hcg Öncesinde Posterior Cul-de-sac’ta Sivi Birikimi.
Türk Fertil 1999

113. 1999 Pelvik Infeksiyon Riski Taşiyan Ivf Olgularinda Transvajinal Oosit Aspirasyonunda Antibiyoprofilaksi.
Türk Fertilite 1999

114. 1999 Postmenopozal Dönemde Estrojen Replasman Tedavisi Alan Ve Almayanlarda Internal Karotid Arter Pulsatilite Indekslerinin Karşilaştirilmasi.
T Klin 1999

115. 1999 Fonksiyonel over Kistli Ivf Olgularinda Transvajinal Aspirasyon-oral Kontraseptif Kombinasyonunun Etkinliği.
Türk Fertilite 1999

116. 1999 Rekürrent Fonksiyonel Over Kistli Ivf Olgularinda Yaklaşim : Kist Ekstirpasyonu Yada Transvajinal Aspirasyon.
Türk Fertilite 1999

117. 1999 Blastokist Kültürü Ve Transferi: Gata Deneyimi Ve Ilk Sonuçlar.
Türk Fertilite 1999

118. Nonkomünikan Rudimenter Horn’lu Unicornuat Uterus : 16 Yaşindaki Bir Olgu
Gülhane Tıp Dergisi

119. Ileri Evre Serviks Kanserlerinde Laparoskopik Ekstraperitoneal Paraaortik Lenfadenektomi

Türk Jinekoloji Dergisi, 2003

120. Menometrorajik Olgularda Sonohisterografi Ve Ofis Histeroskopinin Yeri
Klinik Bilimler Dergisi,2003

121. Placental Site Trophoblastic Tumour: A Case Report
Gülhane Tıp Dergisi, 2003

122. Ektopik Gebelikte Risk Faktörleri
Gülhane Tıp Dergisi, 2003

123. Total Abdominal Histerektomi Versus Ekstracorporeal Abdominal Histerektomi
Gülhane Tıp Dergisi, 2003

124. Acil Oral Kontrasepsiyon
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Ve Obstetrik

125. Polikistik over Sendromunun Cerrahi Tedavisi
Klinik Aktüel Tıp Infertilite Özel Sayisi, Şubat-mart 2005

126. Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Sendrome
Cemil Kaya.M.D., Recai Pabuccu.M.D.
Turkiye Klinikieri Dergisi, 2007-07-05

127. Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction

Cemil Kaya.M.D., Turkan Ornek.M.D., Recai Pabuccu,M.D.
Turkiye Klinikieri Dergisi, 2007-07-05

128. Applications of Office Mini-hysteroscopy: Rationale and Advantage
Cemil Kaya M.D. Recai Pabuccu,M.D,
Turkiye Klinikleri Dergisi, 2007-07-05

129. a Successful Laparoscopic Management of Bilateral Mature Cystic Teratoma with Right Adnexial Torsion in a 15 Year Old Girl: A Case Report
Cemil Kaya , Türkan Örnek , Recai Pabuçcu
Journal of the Turkish German Gynecological Association,2006

130. Yüksek over Kanser Riski Taşıyan Hastalarda Proflaktik Salpingo-ooforektominin Yeri
Türkan Örnek, Cemil Kaya, M.Faruk Köse
Journal of Gynecology Obstetrics, Türkiye Klinikleri, 2006

131. Applications of Office Mini Hysteroscopy ; Rationale and Advantage
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

132. Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

133. Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2007, Cilt: 3, Sayı: 22

134.Histeroskopik Submüköz Myomektomi
Türkiye Klinikleri Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı

135. Applications of Office Mini-hysteroscopy Rationales and Adventages

Türkiye Klinikleri, Jinekoloji Obstetrik Dergisi Cilt 18 No 1 Yıl 2008

136. Applications of office mini-hysteroscopy: rationale and advantage

Cemil Kaya,M.D., Recai Pabuccu,M.D.
Türkiye Klinikleri Dergisi, 2007-07-05

137. Pabuccu R, Çağlar GS, In vitro fertilizasyon amaçlı ovulasyon indüksiyonunda GnRH agonist ve antagonist protokollerin tercih nedenleri

 Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve obstetrik Özel Sayı, 5(2), 73-85, 2012

138. Özdemir DE, Çağlar GS, Öztaş E, Yüce E, Ataoğlu Ö, Pabuçcu R,Vulvar bölgede tesbit edilen düz kas hücreli tümör; iki olgunun sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi,1, 20-23, 2012

139. Pabuccu R, Kiseli M, Kahyaoglu I, Çağlar GS, Yılmaz M. Malignant melanoma arısıng ın an IVF pregnancy; a case report.

Türk Alman Jinekoloji Dergisi, 2012