Yurtiçi Bildiriler

1. 1984 Beşinci Ulusal Obstetrik Ve Jinekoloji Kongresi 25-27 Ekim 1984,Ankara

· “gülhane Askeri Tıp Akademisi Ve Askeri Tıp Fakültesi Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalinda Son 5 Yillik Sectio Uygulamalari”
· “uterus Rüptürü”
· “maternal Fetal Kanda Ve Amnios Sivisinda Amnioasit Değerleri”

2. 1988 Birinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 15-17 Eylül 1988 , Ankara
· “evre Ib Ve Ii’a Daki Serviks Kanserli Olgularda Cerrahi Öncesi Prognostik Faktörler”
· “evre I Ve Iia Serviks Kanserli Hastalarda Kombine Tedavi”
· “over Kanserleri (Evre Iii-iv, 41 Hasta Analizi)”

3. 1988 V.Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi 19-23 Eylül 1988, Ankara
· “infertil Kadinlarda Kendilik Saygisi”

4. 1988 Binici Cinsel Fonksiyon Bozukluklari 22-24 Kasim 1988, Istanbul
· “gebelik Ve Postpartum Dönemde Seksüel Yaşam”
· “jinekolojik Malignitelerde Seksüalite”

5. 1988 Ulusalsal Jineko-patoloji Kongresi Mayis 1988, Istanbul
· “diagnostik Ve Terapötik Histereskopinin Prensipleri Ve Histereskopik Olarak Endometriumun Görünümü”
· “endometrium Patolojilerinin Histereskopik Tanisi, Histereskopik Cerrahi Girişimler, Kliniğimizdeki Histereskopik Uygulamalar”

6. 1989 Günümüzde Infertilite 9-11 Kasim 1989, Antalya
· “bir Olgu Nedeniyle Homograft Tubal Transplantasyon”
· “operatif Laparaskopi”
· “hipotalamik Amenoreler Ve Aldiğimiz Sonuçlar”
· “jinekolojik Mikrocerrahide Adezyolizis Ve Salpingostomi”
· “histereskopi Ve Normal Menstrüel Siklusun Görünümü”
· “submüköz Myom Ve Poliplerin Histereskopik Tani Ve Tedavisi”
· “endometrioziste Klinik Yaklaşimimiz”
· “hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonodotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Pulsatil Kullanimi”
· “uterus Myomlarinin Gonodotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi”
· “intrauterin Adezyonlarin Histereskopik Tani Ve Tedavisi”
· “ektopik Gebelikte Laparaskopik Tedavi”
· “ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi”
· “gonodotropir Releasing Hormon Agonistlerinin Kullanimiyla Izlenen Ovulasyon Indüksiyon Olgularimiz”
· “mülleryen Füzyon Defektlerinde Histereskopik Tedavi”
· “jinekolojik Mikrocerrahide Tubal Anostomozlar”

7. 1990 Birinci Jinekoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu 17-19 Eylül 1990 , Adana
· “histeroskopi”

8. 1990 Ii.Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri Ve Kongresi 2-5 Mayis 1990, Istanbul
· “over Kanserlerinde Karsinoembriojenik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Ca-125) Düzeyleri”

9. 1991 Ikinci Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrasi Eğitim Semineri 27-30 Mayis 1991, Antalya
· “operatif Histeroskopi”

10. 1991 International Symposium On Obstetrics and Gynecology 3-6 Haziran 1991, Istanbul

· “hysteroscopic Ballon Tuboplasty”
· “operative Laparoscopy”
· “operative Hysteroscopic Procedures in Gülhane Medical Military Academy”
· “bone Mineral Density In Postmenopausal Women”

11. 1991 Jinekolojik Onkolojide Diagnostik Ve Terapötik Yaklaşimlar Kongresi 26-28 Eylül 1991, Antalya
· “ovaryal Malign Miks Mezodermal Tümörlerde Tedavi Yaklaşimi”
· “ovaryal Malignitelerde Erken Tani Için Tarama Testi Olarak Transvaginal Ultrasonografinin Yeri”

12. 1992 Üçüncü Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 28-31 Mayis 1992, Antalya

· “primer over Malignitelerinde Serum Laktik Dehidrogenez Düzeylerinin Anlami”

13. 1992 Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology 7-11 Eylül 1992, Izmir
· “gata’ Da Uygulanan Histereskopik Septum Rezeksiyonlarinin Değerlendirilmesi”
· “operatif Histereskopi”

14. 1993 Uluslar Arasi Yardimci Üreme Teknikleri , Üreme Endokronolojisi Ve Infertilitede Son Gelişmeler Kongresi 19-23 Mayis 1993 Göreme – Kapadokya
· Ektopik Gebeliklerde Laparoskopik Yolla Konservatif Tedavi
· Laparaskopik Adezyolizis
· Histeroskopik Septum Rezeksiyonu
· Histeroskopik Adezyolizis

15. 1993 29th International Congress of Military Medicine, 18-25 September 1993, Istanbul
· Uterine Activity in Patients with Cervical Cerclage
· Metastatik Ovaryan Malign Melanoma

16. 1993 the Fetus as a Patient 6th International Postgraduate Course with Scientific Participation, 3-5 May 1993, Ankara
· Genetik Amaçli Prenatal Tani Programlarinin Optimalizasyonunda Temel Prensipler.

17. 1995 I.Uluslar Arasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Belek-Antalya

· Intrauterine Adezyonlarin Histeroskopik Tedavisi
· Histeroskopik Uterin Septus Insizyonu
· Kruger Strict Morfolojisi Ile Sperm Seleksiyon Yönteminin Seçilmesi
· Saf Follikül Stimülan Hormonun Sperm Parametrelerine Etkisi Ve Klinik Sonuçlar
· Histeroskopik Endometrial Ablasyon
· Tibbi Tedaviye Dirençli Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Olgularda Laparaskopik Ovaryan Diatermi Tedavisi
· Transvaginal Renkli Doppler Görünttüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi

18. 1996 )Uluslararasi Üreme Endokrinolojisi,Infertilite, Asiste Üreme Teknikleri,Jinekolojik Endoskopi Ve Jinekolojide Yeni Tanisal Tekniklerde Tartişmali Konular Ve Son Gelişmeler Kongresi Mayis 1996 Istanbul-Türkiye
· Postmenapozal Endometrial Poliplerin Histeroskopik Tedavisi
· Kombine Metod Kullanarak Sperm Seçim Sonuçlari
· Submüköz Myomlarin Histeroskopik Tedavisi
· Laparoskopik Myom Koagülasyonu..Myolizis
· Proksimal Tubal Obtrüksiyonlu Olgularda Histeroskopik Kanülasyon
· Ivflabaratuarlarinin Hamster-sperm Motilite Testi Ilekalite Kontrolü
· Strikt Morfoloji Kriterleri Değerlendirmesine Göre Sperm Orta-kisim Anomalilerinin Fertilite Belirlemesine Rolü
· Strikt Kriterlere Göre Yüksek Oranda Immatür Sperm Saptanan Olgularin Fsh Tedavisi Sonuçlari

19. 1996 Xiii.Jineko-patoloji Kongresi 19-21 Haziran1996 Zeynep Kamil Kadin Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
· Ektopik Gebeliğin Laparoskopik Salpingostomi Ile Tedavisinin Değerlendirilmesinde Post- Op Beta-hcg Düzeylerinin Önemi
· Histeroskopik Uterus Septus Insizyonunda Preoperatif Gnrh Analoğu Tedavisi
· Servikal Serklajli Hastalarda Serviks Dilatasyonu Ve Uzunluğunun Prognoza Etkileri:Retrospektif Analiz

20. 1997 Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Istanbul 2-5 Nisan 1997

· Ivf:Ne Kadar Sik?
· Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index
· Endometriozise Bağli Kronik Pelvik Ağrilarda Laparoskopik Cerrahi Sonuçlari.

21. 1997 2.Uluslararasi Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 16-20 Mayis1997 Antalya –Türkiye
· Myoma Uteride Uterin Arter Embolizasyonu
· Mikrolaparotomi

22. 1998 International Congress On Ovulation Induction and Menopause, 20-24 May 1998, Antalya
· Ivf’de Hcg Öncesi Peritoneal Sivi Toplanmasinin Yüksek Implantasyon Oranlari Ile Korelasyonu
· Polikistik over Sendromlu Olgularda Tekrarlayan Spontan Abortuslarda Laparoskopik Over Delinme Ameliyati

23. 1999 Türk-alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 19-23 Mayis 1999, Antalya
· Blastokist Transferi: Gata Deneyimi.

24. 1999 Yedinci Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2-6 Mayis 1999, Antalya
· Fetal Ovaryan Kistlerde Takip Ve Tedavi.

25. 1999 1 Nci Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, Istanbul
· Burch Kolposüspansiyonunda Laparoskopik Ve Açik Tekniğin Karşilaştirilmasi.

26. 2001 3. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 13-16 Eylül 2001 Istanbul

· Ivf Sonrasi Tekrarlayan Implantasyon Başarisizliklarinda Ofis Histeroskopinin Önemi
· Estrojen Replasman Tedavisinin Üriner Kontinans Üzerine Etkisi
· Indüklenmiş Abortus Yapilan Hastalarda Gestasyonel Trofoblastik Hastalik Insidansi
· Ivf Yapilan Pcos Olgularinda Pre Implantasyon Genetik Tani Yöntemleriyle Oosit Anöploidi Sikliğinin Araştirilmasi
· Düşük Üretral Kapanma Basinci Olan Sistoseli Mevcut Stress Inkontinans Olgularinda, Tension-free Vajinal Tape Ve Kelly Plikasyonunun Karşilaştirilmasi
· Ivf Siklusuna Giren Endometriomali Hastalarda Oosit Pick-up Ile Smultane Ve Siklus 3. Gün Endometrioma Aspirasyonunun Ivf Sonuçlarina Etkisi
· Vajinal Histerektomi Sirasinda Uygulanan Modifiye Mc Call Kuldoplastinin Etkinliği
· Cerrahi Menopozda Androjen Replasman Tedavisi
· Pelvik Paraortik Lenf Nodu Metastazi Yapmiş Stage I Endometrial Adenokarsinom Analizi
· Kumulus Ve Korona Hücrelerini Soymak
· Histeroskopik Tubal Kanülasyonda Perforasyonu Takiben Doğum Eyleminde Uterin Rüptür Olgu Sunumu
· Uterin Arter Doppler Velosimetride Erken Diastolik Çentik Derinliğinin Klinik Önemi

27. Istanbul Üniversitesi Infertilite Günleri, 5-7 Nisan 2006
Pkos’ta Gonadotropin Mi,Drilling Mi, Metformin Mi?

28. 5.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayis 2006

Endometriozis Tedavisi: Optimal Cerrahi Tedavi Nasil Olmali?

29. 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve Infertilite Kongresi (Tsrm 2006), 7-10 Eylül 2006

Endometriozis Ve Infertilite Pkos Hastalarin’da Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon

30. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 1-4 Ekim 2009 Belek Antalya
• PCOS hastalarında IVF sikluslarında coastingin IVF sonuçlarına etkisi
• Myoma uteri ve myomektominin IVF sonuçlarına etkisi
•  Sineşi olgularında histeroskopi sonrası IVF sonuçları
• PCOS hastalarında ART sikluslarında uzun GnRH agonist protokol ile esnek çoklu doz GnRH antagonisti protokolün karşılaştırılması:prospektif randominize çalışma
• PCOS hastalarında intrauterin inseminasyon sikluslarında ovarian stimulasyonda yüksek FSH ile rekombinant FSH karşılaştırılması saflaştırılmış
•  Histeroskopik septum rezeksiyon sonrası IVF sonuçları
•   Endometriozisli hastalarda IVF sonuçları

31. Yedinci Turk-Alman Jinekoloji Dernegi Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya
• Corea Gravidarum: a case report
Cemil    Kaya.M.D.,    Turkan    Örnek,M.D    Recai    Pabuccu,M.D.rEbru Kuzudişli,
•  Metformin is not increasing the expression of endometrial leukaemıa-ınhıbıtory factor and  leptın during     implantation  in hyperandrogenic rats(envıronment of polycystic ovary syndrome) stimulated with recfsh.
Cemil Kaya,M,D„ Turkan Örnek,M.D., Recai Pabuccu

32.  II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “PCOS hastalarda IVF sikluslarında coastingin IVF sonuçlarına etkisi”, 262-263 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Öztaş E, Çağlar G, Kaya C, Kuzudişli E,Pabuçcu E.

33. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Myoma uteri ve myomektominin IVF sonuçlarına etkisi”, 262 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Özdemir D, Pabuçcu E.

34. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İkiden fazla IVF başarısızlığı olan hastalarda IVF öncesi ofis histeroskopinin yeri”, 283 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Pabuçcu G.E, Çağlar G, Öztaş E, Kaya C, II.

35. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Endometriozisli hastalarda IVF sonuçları”, 263 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G., Kuzudişli E, Pabuçcu E.G,

36. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Histeroskopik septum rezeksiyonu sonrası IVF sonuçları”, 263-264 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Özdemir D, Pabuçcu E.

37.  Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “PCOS hastalarda ART sikluslarında long GnRH agonist protokol ile flexible multiple doz GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması: prospektif randomize çalışma”, 260-261 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Çağlar G.S, Kaya C, Öztaş E, Pabuçcu E, Yılmaz M.B, II.

38.  II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sineşi olgularında histeroskopi sonrası IVF sonuçları”, 261-262 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Pabuçcu R, Kaya C, Öztaş E, Çağlar G.S, Gülbahar A, Pabuçcu E.

39. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “PCOS hastalarda intrauterin inseminasyon sikluslarında ovaryan stimulasyonda highly purified FSH ile recombinant FSH karşılaştırlması”, 264 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
Çağlar G, Pabuçcu R, Öztaş E, Kaya C, Gülbahar A.

40. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Özel Sayısı” bildiri kitapçığındaki “Klomifen sitrat rezistan polikistik over sendromlu hastalarda IVF başarısızlığı sonrası ovaryan drillingin gebelik sonuçlarına etkisi: vaka serisi”, 141-142 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010
Pabuçcu R, Öztaş E, Çağlar G, Cengiz S.D.

41. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi Kongre Özel Sayısı” bildiri kitapçığındaki “Polikistik over sendromunda albuminuri ve metabolik komplikasyonların ilişkisi”, 141 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010
Çağlar G, Öztaş E, Karadağ D, Pabuçcu R, Eren A.

42. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Kongre Özel Sayısı konferansı dahilinde “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi” bildiri kitapçığındaki “Postmenapozal kanama nedeni olan tubal polip: olgu sunumu”, 140 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010
Öztaş E, Çağlar G, Pabuçcu R.

43. Pabuccu R, 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde “Konuşma ve Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Vulvar bölgede tesbit edilen düz kas hücreli tümör: olgu sunumu”, 57 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010
Özdemir D.E, Çağlar G.S, Öztaş E, Kaya C, Cengiz S.D

44. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Polikistik Over Sendromunda Fix Multipl Doz Antagonist Sikluslarda GnRH Analog ve hCG Tetiklemesi ‘‘Antalya, Türkiye,Mayıs 2011, Recai Pabuçcu, Gamze Sinem Çağlar, Uğraş Uçar, Ebru Yüce, Emre Göksan Pabuçcu, Koray Yıldız, Müşerref Banu Yılmaz

45. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ”Unutulmuş Teknik: Tubal Mikrocerrahi, Tubal Reanastomoz Olgu Serisi”, Antalya, TÜRKİYE, Mayıs 2011 Recai Pabuçcu,Ebru Yüce, Müşerref Banu Yılmaz, Gamze Sinem Çağlar

46. Paratubal kistler ve komplikasyonları: 3 olgunun sunumu, Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE M.Banu Yılmaz, Gamze S. Çağlar , Bahadır Ertürk, Recai Pabuçcu

47. Endometrioma kist rüptürü ile komplike kronik asitli Ailevi Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu,3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Özdemir D.E, Çağlar G.S, Cengiz S.D,Recai Pabuçcu

48. Adolesan ve erişkin polikistik over sendromlu hastalar arasındaki klinik, endokrinolojik ve biyokimyasal farklılıkların değerlendirilmesi Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Ebru Yüce, Gamze Sinem Çağlar, Müşerref Banu Yılmaz, Recai Pabuçcu

49. Geç tanı almış Mayer-Rokitansky-Küster Hauser Sendromlu hastada görüntüleme yöntemlerinin yeri, 3.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 5-9 Ekim 2011, Antalya, TÜRKİYE Recai Pabuçcu, Ayşegül Gülbahar, Gamze Sinem Çağlar,Serhat Tulukçu

50. Laparoskopik retroperitoneal lipom eksizyonu: olgu sunumu, 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, Nisan 2012 Gülbahar A, Pabuçcu R, Çağlar G.S, Ertürk B

51. Polikistik over sendromunda small dense lipoprotein ve nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012, Çağlar G.S, Kiseli M, Özdemir D.E, Pabuçcu R, Demirtaş S, Karadağ D

52. İleri yaş düşük over rezervli infertil kadınlarda kısa süreli dehidroepiandrosteron kullanımı ile artan spontan gebelik oranları: 3 olgu sunumu PB 397,11..Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2013 Kiseli M, Yılmaz B, Gürsoy AY, Çağlar G.S, Pabucçu R

53. Tubal myosalpinksi tutan endometriozis: olgu sunumu IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2013 Pabuçcu R, Yarcı Gürsoy A, Pabuçcu EG, Yılmaz MB, Ataoğlu Ö, Çağlar GS

54. Histerektomi sırasında saptanan mesane leiomyomu: olgu sunumu IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2013 Yarcı Gürsoy A, Yılmaz MB, Kiseli M, Çağlar GS, Pabuçcu R

55. Rekürren histeroskopik submüköz leiomyom eksizyonu ve GnRH IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2013 Yılmaz MB, Yarcı Gürsoy A, Kiseli M, Çağlar GS, Pabuçcu R